Διατροφογονιδιωματική: Μια εξελισσόμενη επιστήμη

  • Γεωργία Παπαδοπούλου
  • Γεώργιος Παν. Πατρινός
Keywords: Διατροφικές Επιστήμες, Δίαιτα, Διατροφογονιδιωματική, Μεταβολισμική

Abstract

Η διατροφογονιδιωματική και η διατροφογενετική, δυο νέοι επιστημονικοί κλάδοι, έχουν δημιουργήσει προσδοκίες για νέες ευεργετικές εφαρμογές τους. Στο μέλλον πιθανόν να καταστούν θεμελιώδεις για την πρόληψη ή/και την συμπληρωματική θεραπεία σχετιζόμενων με την διατροφή ασθενειών, όπως η καρδιαγγειακή νόσος, οι μεταβολικές διαταραχές, οι χρόνιες φλεγμονώδεις διαταραχές και ο καρ- κίνος. Ωστόσο, επί του παρόντος, το σύνολο των διατροφογονιδιωματικών δεδομένων δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει την παροχή διατροφογονιδιωματικών αναλύσεων. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του πεδίου ώστε να εκδο- θούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, επιστημονικά και κλινικά τεκμηριωμένα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να δημιουργηθεί στο μέλλον το ανάλογο ρυθμιστικό πλαίσιο, που επιτρέποντας την διεξαγω- γή μόνο των καλά τεκμηριωμένων διατροφογονιδι- ωματικών αναλύσεων, θα προστατεύει το κοινό και θα κατευθύνει τους επιστήμονες υγείας.

Author Biographies

Γεωργία Παπαδοπούλου

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας, Πάτρα

Γεώργιος Παν. Πατρινός

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας, Πάτρα

References

Gasperi V, Vangapandu C, Catani MV, Savini I. Nu- trigenomics. eLS. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2017;1–10.
2. PavlidisC,PatrinosGP,KatsilaT.Nutrigenomics:A controversy. Appl Transl Genomics. 2015;4:50–53.
3. Ordovas JM. The quest for cardiovascular health in the genomic era: nutrigenetics and plasma lipo-
proteins. Proc Nutr Soc. 2004;63:145–152.
4. Affolter M, Raymond F, Kussmann M. Omics in Nu- trition and Health Research. In: Y. Mine, K. Miyashi- ta FS, editor. Nutr Proteomics Heal Dis. USA: Wiley.
Oxford, UK: Wiley-Blackwell; 2009. p. 11–29.
5. Ordovas JM, Ferguson LR, Tai ES, Mathers JC. Per- sonalised nutrition and health. BMJ. 2018;361:1–7.
6. Savini I, Gasperi V, Catani VM. Nutrigenetics. eLS. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2016. p.
1–11.
7. Wellen KE, Hotamisligil GS. Inflammation, stress,
and diabetes. J Clin Invest. 2005;115:1111–1119.
8. Pavlidis C, Lanara Z, Balasopoulou A, Nebel J-C, Katsila T, Patrinos GP. Meta-Analysis of Genes in Commercially Available Nutrigenomic Tests Denotes Lack of Association with Dietary In- take and Nutrient-Related Pathologies. OMICS.
2015;19:512–520.
9. Braicu C, Mehterov N, Vladimirov B, Sarafian V, Na-
bavi SM, Atanasov AG, et al. Nutrigenomics in can- cer: Revisiting the effects of natural compounds. Semin Cancer Biol. 2017;46:84–106.
10. De Santis S, Cariello M, Piccinin E, Sabbà C, Mo- schetta A. Extra Virgin Olive Oil: Lesson from Nu- trigenomics. Nutrients. 2019;11:2085.
11. Shaikh A Al, Braakhuis AJ, Bishop KS. The Mediter- ranean Diet and Breast Cancer: A Personalised Ap- proach. Healthc (Basel, Switzerland). 2019;7:104.
12. Hasan MS, Feugang JM, Liao SF. A Nutrigenomics
Approach Using RNA Sequencing Technology to Study Nutrient-Gene Interactions in Agricultural Animals. Curr Dev Nutr. 2019;3:nzz082.
13. KlugWS,CummingsMR,SpencerCA,Palladi- no MA. Concepts of genetics. 11th ed. Pearson. 2014;21.5:667
14. Goddard KAB, Robitaille J, Dowling NF, Parrado AR, Fishman J, Bradley LA, et al. Health-related di- rect-to-consumer genetic tests: a public health assessment and analysis of practices related to Internet-based tests for risk of thrombosis. Public Health Genomics. 2009;12:92–104.
15. Patrinos GP, Baker DJ, Al-Mulla F, Vasiliou V, Coop- er DN. Genetic tests obtainable through phar- macies: the good, the bad, and the ugly. Hum Genomics. 2013;7:17.
16. Pavlidis C, Nebel J-C, Katsila T, Patrinos GP. Nu- trigenomics 2.0: The Need for Ongoing and In- dependent Evaluation and Synthesis of Commer- cial Nutrigenomics Tests’ Scientific Knowledge Base for Responsible Innovation. OMICS. 2016;20:65–68.
17. PatrinosGP,PrainsackB.Workingtowardsperson- alization of Medicine: Genomics in 2014. Per Med. 2014;11:611–613.
18. De Vries R. How can we help? From "sociol- ogy in" to "sociology of" bioeth- ics. J Law Med Ethics. 2004;32:279–92, 191.
19. Petersen A. From bioethics to a sociology of bio-knowledge. Soc Sci Med. 2013;98:264–270.
20. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Lists of Direct-To-Consumer Tests with Marketing Au- thorization. Published December 20, 2019. Ac- cessed February 12, 2020. Available from https:// www.fda.gov/medical-devices/vitro-diagnostics/ direct-consumer-tests#list.
Published
2020-05-18