Κυβερνοβιοασφάλεια: Κίνδυνοι και Προκλήσεις στη Διασφάλιση της εξατομικευμένης θεραπείας στο σύγχρονο κοινωνικoοικονομικό γίγνεσθαι

  • Ιωάννης Γ. Χατζής Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεσολογγίου, Μεσολόγγι
  • Αγγελική Γριβοπούλου Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεσολογγίου, Μεσολόγγι
  • Περικλής Ρόμπολας Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός
Keywords: Κυβερνοβιοασφάλεια, Βιοκίνδυνοι Πλανητικά Καταστρεπτικής Επίπτωσης, εξατομικευμένη θεραπεία, τεχνητή νοημοσύνη

Abstract

Η Κυβερνοβιοασφάλεια αποτελεί ένα νέο αναδυόμενο πεδίο της παγκόσμιας βιοασφάλειας που δίνει έμφαση στη συνεχώς αυξανόμενη αλληλεξάρτηση του κυβερνοχώρου και της βιοασφάλειας. Η ανάπτυξη αυτού του επιστημονικού και επιχειρησιακού πεδίου προκύπτει παράλληλα με τη σύγχρονη πραγματικότητα ψηφιοποίησης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων που καθίσταται ζωτική στην πραγματοποίηση εξατομικευμένων θεραπευτικών σχημάτων και η σημασία της θα αυξάνει καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση θα επιταχύνονται ποσοτικά και ποιοτικά. Ταυτόχρονα η κυβερνοβιοασφάλεια θέτει τις βάσεις για νέες προσεγγίσεις και προτεραιότητες σε επείγοντα και πολύπλοκα θέματα διεθνούς και εθνικής βιοασφάλειας, ειδικά σε καταστάσεις όπως η πανδημία COVID-19 και άλλες ταχέως εξελισσόμενες και μεταδιδόμενες επιδημίες, με πιθανή υπαρξιακή επίπτωση, όπως οι Βιοκίνδυνοι Πλανητικά Καταστρεπτικής Επίπτωσης (ΒΠΚΕ-GCBR). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αναδύονται διάφοροι κίνδυνοι ασφάλειας και σημεία τρωτότητας για τους πολίτες και τα κράτη. Υπό αυτή την έννοια είναι ποικίλες οι προκλήσεις που κάθε χώρα καλείται να αντιμετωπίσει για έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, τόσο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

References

1. Millett K, Dos Santos E, Millett PD. Cyber-Biosecurity Risk Perceptions in the Biotech Sector. Front Bioeng Biotechnol. 2019 Jun 19;7:136.
2. Albert C, Baez A, Rutland J. Human security as biosecurity. Polit Life Sci. 2021;40(1):83–105.
3. Potter L, Ayala O, Palmer X-L. Biocybersecurity: A Converging Threat as an Auxiliary to War. Int Conf Cyber Warf Secur [Internet]. 2021;291-298,XIV. Available from: https://www.proquest.com/conference-papers-proceedings/biocybersecurity-converging-threat-as-auxiliary/docview/2505729708/se-2?accountid=17225
4. George AM. The National Security Implications of Cyberbiosecurity. Front Bioeng Biotechnol. 2019;7(MAR):51.
5. Bays LR, Oliveira RR, Barcellos MP, Gaspary LP, Mauro Madeira ER. Virtual network security: threats, countermeasures, and challenges. J Internet Serv Appl. 2015;6(1):1–19.
6. Mueller S. Facing the 2020 pandemic: What does cyberbiosecurity want us to know to safeguard the future? Biosaf Heal [Internet]. 2021;3(1):11–21. Available from: https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2020.09.007
7. Mantle JL, Rammohan J, Romantseva EF, Welch JT, Kauffman LR, McCarthy J, et al. Cyberbiosecurity for Biopharmaceutical Products. Front Bioeng Biotechnol. 2019 May 31;7:116.
8. Craig Reed J, Dunaway N. Cyberbiosecurity Implications for the Laboratory of the Future. Front Bioeng Biotechnol. 2019;7(AUG):182.
9. Murch RS, So WK, Buchholz WG, Raman S, Peccoud J. Cyberbiosecurity: An Emerging New Discipline to Help Safeguard the Bioeconomy. Front Bioeng Biotechnol. 2018 Apr 5;6(APR):39.
10. Richardson LC, Lewis SM, Burnette RN. Building Capacity for Cyberbiosecurity Training. Front Bioeng Biotechnol. 2019 Jun 26;7:112.
11. European Commission. European Cybersecurity Atlas | Cybersecurity Atlas [Internet]. 2022 [cited 2022 Jun 14]. Available from: https://cybersecurity-atlas.ec.europa.eu/
12. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ για την τηλεϊατρική, προς όφελος των ασθενών, των συστηµάτων υγείας και της κοινωνίας [Internet]. COM(2008)689 τελικό. 2008 [cited 2021 Nov 10]. p. 1–16. Available from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0689:FIN:EL:PDF
13. European Commission. EHealth priorities and strategies in European countries : eHealth ERA report : March 2007 : towards the establishment of a European eHealth research area. Publications Office; 2006. 96 p.
14. European Union. e-Health Network Guidelines [Internet]. EU Member States and the European Commission. Bucharest; 2019. Available from: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20190611_co922_en.pdf
15. Tsai CH, Eghdam A, Davoody N, Wright G, Flowerday S, Koch S. Effects of electronic health record implementation and barriers to adoption and use: A scoping review and qualitative analysis of the content. Life. 2020 Dec 1;10(12):1–27.
16. Chao WC, Hu H, Ung COL, Cai Y. Benefits and challenges of electronic health record system on stakeholders: A qualitative study of outpatient physicians. J Med Syst. 2013;37(4).
Published
2023-05-31
Section
Άρθρα ανασκόπησης