Είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε την γονιδιωματική ως βάση για την εξατομίκευση της θεραπείας; Παρελθόν, παρόν, προκλήσεις και μελλοντικές συστάσεις

  • Μαρία Δέσποινα Τσατσαρώνη
  • Ζωή Κορδού
  • Γεώργιος Π. Πατρινός
Keywords: Εξατομικευμένη θεραπεία, γονιδιωματική, ιδιωτικότητα, προσωπικά δεδομένα, κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, ηθικοκοινωνικοί κίνδυνοι

Abstract

Η ανάδειξη της εξατομίκευσης της θεραπείας με βάση τη γενετική πληροφορία έχει διεγείρει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Πολλοί θεωρούν την εξατομικευμένη θεραπεία μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση αναφορικά με την βελτίωση της δημόσιας υγείας, στο μέλλον. Εντούτοις, η εξατομικευμένη θεραπεία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και συνεπώς η εφαρμογή της παρουσιάζει αρκετούς περιορισμούς. Είναι ανησυχητικό το κατά πόσο αυτή η προσέγγιση, θα μπορούσε ενδεχομένως να διαιωνίσει την ανομοιογένεια της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανά τον κόσμο. Ακόμη, η εξατομικευμένη θεραπεία είναι πιθανόν να υποβαθμίσει την κοινωνικο-οικονομική σημασία παραγόντων που καθορίζουν τη θεραπεία μιας συγκεκριμένης ομάδας ασθενών ή εθνολογικών ομάδων. Δεδομένης της παγίωσης της εξατομικευμένης θεραπείας στην ιατρική πράξη, προκύπτει το ερώτημα ως προς το αν μια τέτοια χρήση θα απει- λούσε την κυριότητα των προσωπικών δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα, στοιχεία που μπορούν με τη σειρά τους να επηρεάσουν την απασχόληση και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Επικροτώντας την προσπάθεια που καταβάλλουν κάποια κράτη για την αντιμετώπιση αυ- τών των ηθικών και κοινωνικών διλημμάτων θα ήταν ορθό να παροτρυνθούν και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό. Ωστόσο, το ανερχόμενο πεδίο της εξατομικευμένης ιατρικής, απαλλαγμένο από τους πιθανούς ηθικοκοινωνικούς κινδύνους, παραμένει μια πρόκληση για την ανθρωπότητα. Η επισήμανση των παραπάνω διλλημάτων αποτελεί το εφαλτήριο για να γίνει η γονιδιωματική και εξατομικευμένη θεραπεία, μια μέθοδος «πανάκεια» για την σύγχρονη ιατρική.

Author Biographies

Μαρία Δέσποινα Τσατσαρώνη

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας, Πάτρα

Ζωή Κορδού

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας, Πάτρα

Γεώργιος Π. Πατρινός

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας, Πάτρα

Published
2020-05-18
Section
Άρθρα ανασκόπησης