Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

  • Γεώργιος Π. Πατρινός
Keywords: Φαρμακογονιδιωματική, εξατομικευμένη θεραπεία, γονιδιωματική πληροφορική, γονιδιωματική και δημόσια υγεία, κλινικές μελέτες

Abstract

Το Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομι- κευμένης Θεραπείας (Ε.Φ.Ε.Θ.) του Τμήματος Φαρμα- κευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το πρώτο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας στην Ελλάδα και δρα- στηριοποιείται ενεργά στην έρευνα, σε κλινικές μελέ- τες, στην εκπαίδευση και στην παροχή υπηρεσιών στο πεδίο της Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμέ- νης Θεραπείας. Αποτελεί την μετεξέλιξη από τον Ιούνιο του 2018 της Ομάδας Φαρμακογονιδιωματικής και Εξα- τομικευμένης Θεραπείας η οποία σχηματίστηκε στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών τον Ιανουάριο του 2009.

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τις πλέον σύγ- χρονες εργαστηριακές υποδομές και όργανα και στε-

λεχωμένο με πάνω από 25 ερευνητές, τεχνικούς, υπο- ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και διοικητικό προσωπικό. Το Εργαστήριο Φαρμακογονι- διωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας είναι πα- γκοσμίως γνωστό για την τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγει σε επίπεδο εργαστηρίου, βιοπληροφορικής και δημόσιας υγείας, όλα εστιασμέ- να κυρίως στο πεδίο της Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας αλλά και σε άλλες κατευ- θύνσεις στο πεδίο της Μοριακής Γενετικής και Γονιδιω- ματικής και συμμετέχει με επιτυχία σε πολλές διεθνείς κοινοπραξίες και ερευνητικά προγράμματα, έχοντας στο ενεργητικό του αξιοζήλευτο δημοσιευμένο έργο σε διεθνούς κύρους και υψηλής στάθμης έγκριτα επι- στημονικά περιοδικά.

Author Biography

Γεώργιος Π. Πατρινός

Eκ μέρους των μελών του Εργαστηρίου Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

References

PatrinosGP,KatsilaT(2016).Pharmacogenomicsed- ucation and research at the Department of Pharma- cy, University of Patras, Greece. Pharmacogenomics 17(17): 1865-1872.
2. Giardine B, Borg J, Viennas E, Pavlidis C, Moradkhani K, Joly P, Bartsakoulia M, Riemer C, Miller W, Tzimas G, Wajcman H, Hardison RC, Patrinos GP. (2014). Updates of the HbVar database of human hemoglobin vari- ants and thalassemia mutations. Nucleic Acids Res, 42(Database issue): D1063-D1069.
3. Viennas E, Komianou A, Mizzi C, Stojiljkovic M, Mi- tropoulou C, Muilu J, Vihinen M, Grypioti P, Papada- ki S, Pavlidis C, Zukic B, Katsila T, van der Spek PJ, Pavlovic S, Tzimas G, Patrinos GP. (2017). Expanded national database collection and data coverage in the FINDbase worldwide database for clinically rel- evant genomic variation allele frequencies. Nucleic
Acids Res 45(D1): D846-D853.
4. van der Wouden CH, Cambon-Thomsen A, Cecchin
E, Cheung KC, Dávila-Fajardo CL, Deneer VH, Dolžan V, Ingelman-Sundberg M, Jönsson S, Karlsson MO, Kriek M, Mitropoulou C, Patrinos GP, Pirmohamed M, Samwald M, Schaeffeler E, Schwab M, Steinberg- er D, Stingl J, Sunder-Plassmann G, Toffoli G, Turner RM, van Rhenen MH, Swen JJ, Guchelaar HJ; Ubiqui- tous Pharmacogenomics Consortium. (2017). Imple- menting Pharmacogenomics in Europe: Design and Implementation Strategy of the Ubiquitous Phar- macogenomics Consortium. Clin Pharmacol Ther. 101(3): 341-358.
5. Thompson R, Johnston L, Taruscio D, Monaco L, Béroud C, Gut IG, Hansson MG, ‘t Hoen PB, Patrinos GP, Dawkins H, Ensini M, Zatloukal K, Koubi D, Hes- lop E, Paschall JE, Posada M, Robinson PN, Bushby K, Lochmüller H. (2014). RD-Connect: An integrated platform connecting databases, registries, biobanks and clinical bioinformatics for rare disease research. J Gen Intern Med, 29(Suppl 3): 780-787.
6. Mizzi C, Dalabira E, Kumuthini J, Dzimiri N, Balogh I, Başak N, Böhm R, Borg J, Borgiani P, Bozina N, Bruck- mueller H, Burzynska B, Carracedo A, Cascorbi I, Del- tas C, Dolzan V, Fenech A, Grech G, Kasiulevicius V, Kádaši Ľ, Kučinskas V, Khusnutdinova E, Loukas YL, Macek M Jr, Makukh H, Mathijssen R, Mitropoulos K, Mitropoulou C, Novelli G, Papantoni I, Pavlovic S, Saglio G, Setric J, Stojiljkovic M, Stubbs AP, Squassina A, Torres M, Turnovec M, van Schaik RH, Voskarides K, Wakil SM, Werk A, Del Zompo M, Zukic B, Katsila T, Lee MT, Motsinger-Rief A, Mc Leod HL, van der Spek PJ, Patrinos GP. (2016). A European spectrum of pharma- cogenomic biomarkers: Implications for clinical phar-
macogenomics. PLoS One. 11(9): e0162866.
7. Kambouris ME, Gaitanis G, Manoussopoulos Y, Ara- batzis M, Kantzanou M, Kostis GD, Velegraki A, Patri- nos GP. (2018). Humanome Versus Microbiome: Games of dominance and pan-biosurveillance in the
Omics universe. OMICS. 22(8): 528-538.
8. Forero DA, Lopez-Leon S, Patrinos GP. (2017). Ten sim- ple rules for international short-term research stays.
PLoS Comput Biol. 13(12): e1005832.
9. Pampalakis G, Mitropoulos K, Xeromerisiou G, Dar-
diotis E, Deretzi G, Anagnostouli M, Katsila T, Rent- zos M, Patrinos GP. (2019). New molecular diagnostic trends and biomarkers for Amyotrophic Lateral Scle- rosis. Hum Mutat. υπό δημοσίευση.
10. Patrinos GP. (2018). Population pharmacogenom- ics: impact on public health and drug development. Pharmacogenomics. 19(1): 3-6.
Published
2020-05-21