«Ομικές» τεχνολογίες και η σημασία τους στην Εξατομικευμένη ιατρική

  • Δήμητρα Δεδούση
  • Παναγιώτης Χ. Μπαντούνας
  • Γεώργιος Π. Πατρινός
Keywords: : Ομική, Εξατομικευμένη Ιατρική, Γονιδιωματική, Μεταγραφωματική, Πρωτεϊνωματική, Μεταβολομική, Φαρμακογονιδιωματική, Βιοπληροφορική, Μηχανική μάθηση

Abstract

Έχει αποδειχθεί ότι η κατανόηση της υποκείμενης ανομοιογένειας όσον αφορά την πορεία πολυάριθμων σύνθετων παθήσεων απαιτεί νέες στρατηγικές για την πρόβλεψη, την πρόληψη και τη θεραπεία αυτών, οι οποίες ενυπάρχουν στην ιατρική ακριβείας. Αυτές οι προσεγγίσεις που στηρίζονται στις ομικές τεχνολογίες (-omic technologies) πρέπει να προσαρμόζονται ξεχωριστά για το κάθε άτομο και να οδηγούν σε καλύτερη πρόληψη και στοχευμένη θεραπεία. Ενώ οι περισσότερες υπάρχουσες μελέτες διερευνούν χωριστά -ομικά δεδομένα, απαιτείται ενοποίηση των δεδομένων αυτών στο φάσμα του πεδίου της εξατομικευμένης ιατρικής, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων το πεδίο της μηχανικής εκμάθησης. Το πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι η σχέση μεταξύ των διαφορετικών δεδομένων των -ομικών προσεγγίσεων. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να συνοψίσει συνολικά τον ρόλο της αξιοποίησης των -ομικών προσεγγίσεων στην εξατομικευμένη ιατρική. Συγκεκριμένα, θα αξιολογηθούν οι διάφορες δυνατότητες των -ομικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων της γονιδιωματικής (genomics), της μεταγραφωματικής (transcriptomics), της πρωτεϊνωματικής (proteomics), της μεταβολομικής (metabolomics), της φαρμακογονιδιωματικής (pharmacogenomics) και άλλων. Κάθε ομική μέθοδος παρέχει διαφορετικές πληροφορίες που σχετίζονται με την ασθένεια. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να φανούν χρήσιμα για την πρόβλεψη, την πρόληψη και την εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενειών στην εξατομικευμένη ιατρική. Η τρέχουσα εργασία καταδεικνύει σαφώς ότι η ανάλυση των -ομικών δεδομένων μπορεί βοηθήσει στην εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής στην κλινική πράξη.

Author Biographies

Δήμητρα Δεδούση

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα

Παναγιώτης Χ. Μπαντούνας

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα

Γεώργιος Π. Πατρινός

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα

Published
2021-04-15
Section
Άρθρα ανασκόπησης