Εξατομικευμένη οδοντιατρική και καρκίνος του στόματος

  • Πετροπούλου Πηνελόπη

Abstract

Ο καρκίνος του στόματος κατατάσσεται μεταξύ των 10 κορυφαίων συχνότερων κακοηθειών παγκοσμίως και σχετίζεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας. Παρά την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, σημαντικός αριθμός ασθενών πρώιμου σταδίου πεθαίνουν από τη νόσο. Ιστομορφολογικές παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόβλεψη επιβίωσης ασθενών και ταξινόμησης κινδύνου. Έχει επιβεβαιωθεί ότι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία κατέχει καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα των ασθενών όπως και η διάρκεια του διαστήματος στην οδό φροντίδας, που επηρεάζεται από το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο. Ο επιπολασμός των στοματικών προκαρκινικών αλλοιώσεων έχει αποδειχθεί σχετικά σταθερός σε διαφορετικούς ορισμούς και ηπείρους και αυτό συνεισφέρει στην ανάπτυξη παγκόσμιων στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας για το στοματικό καρκίνο. Φαίνεται να υπάρχουν 2 υποομάδες ασθενών με καρκίνο κεφαλής τραχήλου που διαφέρουν μοριακά και κλινικά και αυτό βοηθά στην ανάπτυξη εξατομικευμένων αποτελεσματικότερων θεραπειών. Μελέτες έδειξαν ότι η κατάσταση της πρωτεΐνης Bcl-2 σχετίζεται με την επι- τυχία θεραπείας καρκίνου κεφαλής - τραχήλου, που καταλήγει σε καλύτερη πρόγνωση ενώ βιοδείκτες σάλιου απέδειξαν ευαισθησία και ειδικότητα και μπορούν να εφαρμοστούν στην ανίχνευση μη στοματικού καρκίνου. Η στοματική βλεννογονίτιδα αποτελεί σημαντική παρενέργεια σε ασθενείς που λαμβάνουν οποιοδήποτε τύπο συστηματικών αντινεοπλασματικών, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, προκαλεί καθυστερήσεις ή αλλαγές στη θεραπεία και πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα λόγω συχνότητας, χωρίς σταδιοποίηση. Επιπροσθέτως, το ανοσολογικά ενεργό υποκατάστατο σάλιου φαίνεται πιο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση ξηροστομίας από το μη ανοσολογικά ενεργό στοματικό διάλυμα ενώ ακυκλοβίρη, βαλακυκλοβίρη είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη στοματικού έρπητα ασθενών σε θεραπεία καρκίνου. Τέλος συμπληρωματικά, η Τηλε-Οδοντιατρική προσφέρει δυνατότητες για ανίχνευση, πρώιμη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως των δυνητικά κακοήθων και μη στοματικών διαταραχών από ειδικό.

Published
2024-04-12
Section
Περιλήψεις του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εξατομικευμένης Ιατρικής